MODEL DE QUALITAT

El model de qualitat de la tutoria de pràctiques es basa en quatre moments essencials: la preparació de la pràctica, la preparació de l’estudiant, el seguiment de la pràctica i l’avaluació de la pràctica.

Model de qualitat de la tutoria de pràctiques externes

El model de qualitat de les pràctiques externes comprèn les mateixes dimensions que el model de qualitat de les titulacions de la Universitat de València, que es concreta en el sistema de garantia interna de qualitat.

Per aquesta raó hem seleccionat com a punt de partida les dimensions que segueixen, atenent diversos elements o criteris.

1. Programa formatiu

Les pràctiques externes han de respondre al programa formatiu global de la titulació en què s’imparteixen. Per al supòsit de les pràctiques curriculars com a assignatura en què s’articula té, així mateix, unes característiques específiques com a activitat formativa, la qual ha d’estar convenientment estructurada i definida, i determinar l’activitat del tutor/ acadèmic, del tutor/a d’empresa i de l’estudiant. Per a les pràctiques extracurriculars s’ha de considerar igualment la necessitat de respondre al programa formatiu de la titulació a què estiguen vinculades.

2. Organització de les tutories

La forma d’estructurar i coordinar la tasca dels tutors/es de les pràctiques, la previsió de les relacions amb l’estudiant al llarg de tot el procés i la disposició dels recursos, són elements que defineixen funcions i competències dels tutors/es relatives a la manera de planificar i organitzar les tutories, tant de l’empresa o institució on es realitzen les pràctiques externes com del tutor/a acadèmic.

3. Recursos humans

El perfil, la preparació i l’experiència dels tutors/es incideixen en una bona pràctica, i tots ells conformen una dimensió pròpia del model de qualitat.

4. Desenvolupament de la tutoria

Una vegada planificada i organitzada la pràctica per part dels tutors/es, l’estudiant l’ha de realitzar. És el moment en què cada tutor/a assumeix la responsabilitat en la tutela i acompanyament de l’estudiant. Aquesta dimensió agrupa les tasques i funcions relatives a la preparació de l’estudiant per a la realització de la pràctica, el seu seguiment i l’avaluació, com també el procediment seguit per ambdós tutors per a establir la comunicació i la coordinació necessàries.

5. Resultats

Els aprenentatges que han assolit els estudiants a través de la realització de les pràctiques externes és el millor indicador dels resultats obtinguts pels estudiants. Independentment de la dificultat de quantificar-los, és convenient completar-los amb altres mesures indirectes, com ara la satisfacció dels mateixos estudiants i dels tutors amb l’activitat exercida.

6. Garantia de qualitat

Dins el model de qualitat de les tutories de pràctiques externes, reservem aquesta dimensió a aquells sistemes emprats pels tutors/es per a revisar i millorar els procediments utilitzats.