(ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ FEBRER 2021)

Aquesta Política de Privacitat té per objecte ajudar-lo a entendre quines dades recopilem, amb quina finalitat els tractem i de quina manera treballem dia a dia per a protegir-los.
Les dades que facilite a través de la nostra pàgina Web situada en la URL www.adeituv.es (d’ara endavant, el “lloc web”) seran tractats com descrivim a continuació.

1. Responsable de tractament

Els responsables de tractament de les seues dades som:

Fundació Universitat-Empresa de València – ADEIT
Plaça Mare de Déu de la Pau número 3
46001-València
Correu electrònic: datos@adeituv.es

Universitat de València Estudi General
Edifici del Rectorat
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010-València
Correu electrònic: lopd@uv.es

És a dir, tant ADEIT com la Universitat de València som corresponsables del tractament, i per això ens fem càrrec conjuntament de tractar i protegir les seues dades personals

2. Finalitat de tractament

Depenent del lloc de la pàgina web tractem les següents categories:

Dades identificatives: nom, cognoms, DNI/NIE, passaport, correu electrònic, adreça postal, telèfon.
Estudis, experiència professional.
Dades bancàries.
Escriptures societàries (a les empreses col·laboradores i que participen en programes d’ocupabilitat).

La pàgina web a través dels seus diferents formularis indicarà aquelles dades que són obligatoris o voluntaris proporcionar, en cas que siguen obligatoris la negativa a subministrar-los impossibilitarà a ADEIT l’inici de la relació.

L’usuari es compromet a proporcionar dades verídiques i a comunicar els canvis.

Segons interactue en la nostra pàgina web tractarem les seues dades amb les següents finalitats:
1. Gestionar les seues peticions d’informació.
2. Tramitar la seua preinscripció i inscripció en activitats d’ocupabilitat, jornades, cursos, seminaris, congressos, etc.
3. Tramitar la seua inscripció i la seua gestió administrativa per a cursar Títols Propis i formació pràctica.
4. Procediments d’admissió, elaboració d’informes i anàlisis del perfil del/a alumne/a, que inclou l’enviament de les seues dades a empreses, institucions, així com professionals designats per elles per a la fi exclusiva de seleccionar candidats i realitzar gestions administratives.
5. Enviar dades personals a les Administracions Públiques i Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
6. Enviament d’informacions relatives a ocupació, emprenedors, programes o altres activitats a través de qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, relacionades amb activitats i esdeveniments organitzats.
3. Bases de legitimació
Finalitat Legitimació
1. Gestionar les seues peticions d’informació Considerem tenim un interés legítim per a atendre les seues sol·licituds o consultes que ens planteja a través dels diferents mitjans de contacte existents.

Quan ens contacta per a la gestió d’informació sobre la nostra activitat el tractament és necessari en honor de la relació contractual potencial i/o succinta.

2. Inscripcions i participació en ocupabilitat, cursos, seminaris, congressos, etc El tractament de les seues dades és necessari per a l’execució de contracte o de prestació de serveis que ens vincule amb vosté.
3. Tramitar la seua inscripció i la seua gestió administrativa per a cursar Títols Propis i formació pràctica Compliment d’obligació legal (Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d’Universitats) i missió d’interés públic.
4. Procediments d’admissió, elaboració d’informes i anàlisis del perfil del/a alumne/a, que inclou l’enviament de les seues dades a empreses, institucions, així com professionals designats per elles per a la fi exclusiva de seleccionar candidats En el cas de la selecció de titulats universitaris que opten a una formació pràctica la legitimació descansa en el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desenvolupament d’el que es preveu en la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.

En el supòsit de la selecció de candidats per a poder cursar Títols Propis i formació pràctica per a estudiants universitaris la legitimació descansa en el compliment d’obligació legal (Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d’Universitats) i missió d’interés públic.

En el cas d’una altra selecció per a poder participar en activitats de ADEIT el tractament de les seues dades és necessari en honor de la relació contractual potencial i/o succinta.

4. Tramitar la seua inscripció i la seua gestió administrativa per a cursar Títols Propis i formació pràctica

 

Compliment d’obligació legal (Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d’Universitats) i missió d’interés públic. 
5. Enviar dades personals a les Administracions Públiques

 

Compliment d’obligacions legals (Seguretat Social, Agència Tributària, Direcció General de Treball).

Forces i Cossos de la Seguretat de l’Estat.

 

6. Remissió d’informacions promocionals relatives a ocupació, emprenedors, programes o altres activitats a través de qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, relacionades amb activitats i esdeveniments organitzats La base legítima per a tractar les teues dades amb finalitats d’informació promocional és el seu consentiment.

Per a mostrar-li informació personalitzada considerem tenim un interés legítim per a realitzar un perfilat amb la informació que tenim sobre vosté, amb això intentem millorar l’experiència de l’usuari.

4. Durada
Finalitat Termini de conservació
1. Gestionar les seues peticions d’informació Tractarem les seues dades fins que vosté sol·licite la seua baixa, s’opose o arrebossat el seu consentiment
2. Inscripcions i participació en ocupabilitat, cursos, seminaris, congressos, etc. Tractarem les seues dades durant el temps necessaris per a gestionar la seua sol·licitud, i posteriorment durant els terminis legalment exigit, si escau.
3. Tramitar la seua inscripció i la seua gestió administrativa per a cursar Títols Propis i formació pràctica d’estudiants univesitarios Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb realitzar la inscripció i gestió administrativa dels Títols Propis i la formació pràctica i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la finalitat, a més dels períodes establits en la normativa d’arxius i documentació.
4. Procediments d’admissió, elaboració d’informes i anàlisis del perfil del/a alumne/a, que inclou l’enviament de les seues dades a empreses, institucions, així com professionals designats per elles per a la fi exclusiva de seleccionar candidats. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la selecció dels alumnes i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat.
5. Enviar dades personals a les Administracions Públiques

 

ADEIT complirà el que es disposa en la normativa vigent quant a l’haver de supressió de la informació personal que haja deixat de ser necessària per a la fi o les finalitats per als quals va ser recaptada, quedant a la disposició de les Administracions Públiques competents per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, i només durant els terminis de descripció d’aquestes responsabilitats.
6. Enviament d’informacions promocionals relatives a ocupació, emprenedors, programes o altres activitats a través de qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics, relacionades amb activitats i esdeveniments organitzats Tractarem les seues dades fins que vosté sol·licite la seua baixa, s’opose o arrebossat el seu consentiment

Tractarem les seues dades de caràcter personal durant tot el temps que dure la nostra relació contractual i, respecte a l’enviament d’informació del seu interés per mitjans electrònics fins que vosté sol·licite la seua baixa, s’opose o arrebossat el seu consentiment.

5. Destinataris

Per a complir les finalitats indicades en la present Política de Privacitat és necessari que donem accés a les seues dades personals a entitats col·laboradores de ADEIT i a altres destinataris que ens donen suport en les activitats que realitzem:

-Entitats dedicades a la consultoria, selecció de personal i gestió administrativa.
-Entitats financeres.
-Empreses, institucions col·laboradores amb ADEIT per a la realització de formació, pràctiques, beques, congressos, ja estiguen situats dins o fora de la Unió Europea.
-Proveïdors de serveis tecnològics.
-Proveïdors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat.
-Proveïdors que presten serveis necessaris per al funcionament de la Fundació.
-Administracions Públiques i Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en virtut de les obligacions legals que siguen aplicable.

Algun col·laborador o proveïdor de ADEIT pot estar situat en territoris fora de l’Espai Econòmic Europeu i no proporcionar un nivell de protecció de dades equiparable al de la Unió Europea. En tals casos, l’informem transferim les seues dades amb garanties adequades i guardant la seguretat de les seues dades com la sol·licitud de certificats en Privacy Shield.

Amb les entitats col·laboradores i contractistes signem clàusules en els convenis i contractes publicats en el nostre Portal de Transparència

6. Drets dels interessats

Tota persona podrà exercir sobre els fitxers titularitat de ADEIT els següents drets:

  • Dret d’accés a les seues dades personals per a saber quins estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb ells.
  • Dret de rectificació de qualsevol dada de caràcter personal inexacte.
  • Dret de supressió i d’oblit de les seues dades personals, quan això siga possible.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulte dubtosa, en aquest cas podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les seues dades personals, quan la base legal que ens habilite per al seu tractament siga una relació contractual o el consentiment.
  • Dret d’oposició al tractament de les seues dades personals, quan la base legal que ens habilite per al seu tractament siga l’existència d’un interés legítim. A aquest efecte, deixarem de tractar les seues dades llevat que tinguem un interés legítim imperiós o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Així mateix, amb caràcter general, ADEIT no prendrà, sense un consentiment previ i informat, cap decisió basada únicament en el tractament automatitzat de dades personals, ni elaborarà perfils sense coneixement i consentiment de cada persona afectada.

L’usuari podrà plantejar les qüestions que considere en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos devent per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: ADEIT, Plaça Mare de Déu de la Pau núm. 3, 46001 València o correu electrònic a: datos@adeituv.es amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

No obstant això, si una persona o grup de persones considera que s’ha comés una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament o cessió de les seues dades personals pot, abans de presentar qualsevol tipus de reclamació, sol·licitar el nostre servei de resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades i noves tecnologies a través de seguridadtic@adeituv.es

7. Revisions d’aquesta Política

La Política de Privacitat de ADEIT s’anirà modificant per a adaptar-la a novetats que vagen sorgint. L’última data d’actualització queda registrada al començament d’aquesta.